Een ogenblik geduld a.u.b.

Over de monitor

De Omgevingsvisie provincie Utrecht is op 10 maart 2021 vastgesteld door Provinciale Staten en is op 1 april 2021 in werking getreden. In deze monitor Omgevingsbeleid brengt de provincie in kaart hoe het staat met de realisatie van in de Omgevingsvisie opgenomen beleidsthema’s. Er zijn indicatoren opgenomen die iets zeggen over de voortgang van het bereiken van de beleidsambities. 

De monitor heeft een signalerende werking op het overkoepelende niveau en is bedoeld als aanvulling op de verschillende bestaande (en in ontwikkeling zijnde) provinciale monitors die meer specifiek en sectoraal gericht zijn. Per thema zijn daarom een beperkt aantal indicatoren geselecteerd. 

Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de bevindingen niet altijd direct te herleiden zijn naar inspanningen van de provincie Utrecht. Het provinciaal beleid is namelijk slechts één van de vele factoren die de ontwikkelingen beïnvloedt. Ook worden effecten soms pas op langere termijn verwacht. De gemeten effecten zijn dus vrijwel nooit toerekenbaar aan de prestaties van de provincie alleen. Bij veel opgaven werkt de provincie samen met andere partners. Dat betekent ook dat de provincie voor het bereiken van ambities, afhankelijk is van anderen. Ook hebben externe factoren invloed. Sommige van de opgenomen indicatoren zijn daarom lastig te koppelen aan de rol en prestaties van de provincie. 

Afhankelijk van de opgave vervult de provincie verschillende rollen bij de uitvoering van beleid. Het gaat dan om stimuleren, participeren, realiseren of reguleren. In de Omgevingsvisie is beschreven welke rol de provincie bij welke opgave wil vervullen. 

De monitor zal regelmatig worden geactualiseerd. Ook zal de monitor worden doorontwikkeld. Dat wil onder andere zeggen dat in de toekomst meer indicatoren zullen worden opgenomen. 

In de jaarstukken legt de provincie verantwoording af voor haar uitgaven en de behaalde resultaten van het afgelopen jaar. Onder meer wordt gerapporteerd over de in de begroting opgenomen voorgenomen prestaties. 

 

Meer informatie